Doch mei oan it Boksumer kamioenskip Spiker-Bokse(m) hingje